Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.kolorowypokoik.pl z dnia 25.05.2018

                 Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Kolorowy Pokoik
   5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.kolorowypokoik.pl
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.kolorowypokoik.pl, prowadzony jest przez firmę Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert Nip 9691266081
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    • Internet Explorer w wersji 8.1lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub
    • Chrome, Firefox, Opera etc.
   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kolorowy Pokoik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni  Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kolorowypokoik.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   9. Polityka prywatności 

    Firma Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert mieszcząca się pod adresem: ul. Szkolna 3, 44-120 Bycina tel. 507 672 862, mail: kontakt@kolorowypokoik.pl pozyskuje Państwa dane osobowe i jest ich administratorem.

    Sklep internetowy Kolorowy Pokoik będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie:
    1. nazwisko i imię,
    2. adres zameldowania lub pobytu
    3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
    4. adres poczty elektronicznej,
    5. numer telefonu.

    Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
    Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
    Firma Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klientów i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

    Sklep Internetowy Kolorowy Pokoik dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


    Macie Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@kolorowypokoik.pl
     

  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. Kolorowy Pokoik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kolorowy Pokoik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Kolorowy Pokoik.
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu Kolorowy Pokoik.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu Kolorowy Pokoik
    • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kolorowypokoik.pl. Dokonać wyboru towaru na podstawie jego dostępności- także jego specyfikacji-np.  kolorystyki, przeznaczenia itp. Podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    • przedmiotu zamówienia,
    • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    • wybranej metody płatności,
    • wybranego sposobu dostawy,
    • czasu dostawy.
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dopuszczalne jest zastosowanie innego, równoznacznego sformułowania informującego o obowiązku zapłaty, np. „zamawiam i płacę”
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kolorowy Pokoik umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kolorowypokoik.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów Unii Europejskiej, odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, umożliwiamy również odbiór osobisty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od jednego do dwóch dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    • przelewem na numer konta bankowego IDEA BANK 66 1950 0001 2006 0053 6618 0001
    • płatnością w systemie dzięki integracji IAI.S.A z swoim bankiem
    • zapłata kartą płatniczą VISA, MASTER CARD
    • płatność przy odbiorze osobistym
 • Prawo do odstąpienia od umowy

  Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w wybrany sposób: 

 • poprzez e-mail: kontakt@kolorowypokoik.pl
 • telefonicznie +48 507 672 862 lub +48 504 334 031
 • wysyłając oświadczenie tradycyjnym listem poleconym na adres: Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert ul. Szkolna 3, 44-120 Bycina
 • mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy klikając w link >>>LINK<<<

        Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od               umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

        Skutki odstąpienia od umowy

        W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem                     dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),                   niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od                   niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Chyba, że           wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

        Płatność zwrotna następuje dopiero po dostarczeniu do sklepu Kolorowy Pokoik towaru nie niosącego śladów używania i w oryginalnym opakowaniu.
        Proszę odesłać nam rzecz. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy (maksymalnie 16zł brutto), niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym                   poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

       Sklep internetowy Kolorowy Pokoik ma prawo pomniejszyć zwracaną kwotę zwrotu jeśli:
       powstało obniżenie wartości przedmiotu w skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem przez Klienta, powstałe po przekroczeniu czynności koniecznych do              stwierdzenia charakteru i właściwości przedmiotu.
       Kwotę pomniejszenia wartości ustala sklep - indywidualnie. Najmniejszym progiem jest pomniejszenie zwracanej kwoty o 30%.

  

 1. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@kolorowypokoik.plKolorowy Pokoik Dawid Bleichert zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3.  Firma Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1.  Firma Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Szkolna 3, 44-120 Bycina, mailowo pod adres kontakt@kolorowypokoik.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Firma Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Kolorowy Pokoik Dawid Bleichert
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel